Minnesskidmarschen Kemijärvi-Salla

I slutet av februari 1940 förflyttades två av Svenska frivilligkårens stridsgrupper – cirka 4.000 man – medelst nattliga skidmarscher från trakten Kemijärvi till Märkäjärvi, där befintliga finländska trupper avlöstes. Marscherna genomfördes i djup snö och sträng kyla. Temperaturen sjönk från minus 20 till minus 49 grader under den beryktade köldmarschen – det vill säga II. Stridsgruppens fyra mil långa terrängmarsch natten mellan den 24 och 25 februari.

Till åminnelse härav och för att bevara minnet av Svenska frivilligkårens insats i norra Finland genomförde fyra svenska krigsveteraner en minnesskidmarsch från Kemijärvi till Salla i mars 1970. Denna skidmarsch har därefter – i utvecklad form – genomförts 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 samt år 2005.

Undertecknad har deltagit i alla skidmarscher från och med 1980 och varit verksam som ”biträdande marschledare” från och med 1985-års marsch. 1995 erhöll jag av dåvarande Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga uppdraget att svara för de framtida skidmarschernas planering, organisation och genomförande. Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas dåvarande ordförande, generalmajor Gunnar Nordlöf och styrelseledamoten Orvar Nilsson, uttryckte följande önskemål i sitt uppdrag:

Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga hoppas att Minnesskidmarschen även framledes skall kunna genomföras vart femte år – en förhoppning som har starkt stöd bland myndighetsrepresentanter och privatpersoner inom de berörda kommunerna i Finland. Vår styrelse finner emellertid att det på grund av krigsveteranernas ålder är tid att lämna traditionen i någon annans vård.

I uppdraget ingår vidare vissa riktlinjer angående marschens genomförande och innehåll – den del således som bildar den egentliga traditionen. Efter år 1995 har ingen av krigsveteranerna deltagit i själva skidmarschen. År 2000 genomfördes marschen av i huvudsak aktiva och reservofficerare samt den av mig personligen inbjudne vinterkrigsintresserade svenskamerikanen Don Johnson, som idag innehar en viktig roll i detta sammanhang.

Varje minnesskidmarsch kostar givetvis en stor summa pengar för bland annat transporter, inkvartering, förplägnad, gåvor etc. Tidigare har denna summa kunnat säkerställas genom olika sponsorer, frivilliga bidrag och deltagaravgift. Osäkerheten hur denna finansiering i framtiden skulle kunna säkerställas har varit ett stort problem. Omedelbart efter 2000-års marsch började Don Johnson undersöka huruvida olika organisationer och företag i USA kunde tänkas vilja stödja ”projektet Minnesskidmarscherna”. Detta arbete har inte varit lätt – men det kan konstateras att uppgiften lyckades med ett oväntat gott resultat. Genom samverkan med Scandinavian-American Society i New York och Finlandia Foundation Trust insamlades drygt 56 000 dollar fram till årsslutet 2004.

Den femåriga avkastningen tillsammans med deltagaravgifterna täcker utgifterna för marschen väl och därmed är de ekonomiska förutsättningarna för framtida minnesskidmarscher säkrade.

Den ”rikssvenska” marschgruppen har tidigare utgjorts av 10-12 personer och från finsk sida har deltagarantalet uppgått till ungefär samma styrka och utgjorts av personer från Kemijärvi och Salla samt representanter från MD i Rovaniemi. En grupp om cirka 6-8 man ur den finska gränsbevakningen har svarat för själva skidmarschen (ledning, spårläggning, förplägnad under marschen m m).

Under 2005-års Minnesskidmarsch ingick 28 personer i den ”rikssvenska” marschgruppen. Däribland fanns också deltagare från Finland och USA. Från finsk sida anslöt cirka 60 personer i skidspåret. Ett antal av gruppens medlemmar genomförde marschen för andra och tredje gången.

I gruppen ingick vidare veteraner ur I., II. och III. stridsgrupperna som följde marschen som åskådare.

Minnesskidmarschen är inte att förväxla med en skidtävling. Skidmarschen genomförs i väl sluten ordning och leds av befäl ur gränsbevakningen. Den omfattar i sin nuvarande sträckning cirka sex mil och genomförs under två marschdagar. Med tanke på klimatet och terrängförhållanden krävs god skidfärdighet och kondition.

Stomprogram:

 • 10 mars: Transport från Piteå/Luleå/Boden via Haparanda, Rovaniemi till Kemijärvi
 • 11 mars: Marschstart från Isokylä via Mäntyvaara, Joutsijärvi till Kursu
 • 12 mars: Fortsatt skidmarsch från Kursu via Salmijärvi till Paikanselkä
 • 13 mars: Kransnedläggningar (i övrigt enligt program av Salla kommun)
 • 14 mars: Hemtransport via Kemijärvi, Olkkajärvi, Rovaniemi till Piteå/Luleå/Boden

  Framtiden

  Framtida ”rikssvenska” marschgrupper kommer att omfatta max 30 personer. Detta antal har fastställts i samråd med våra kontaktpersoner i Minnesföreningen och i Kemijärvi samt Salla kommuner. Det finns f n inga hinder att också deltagare från Finland, Norge eller t o m USA ingår i denna grupp.

  Skidmarschkommittén förbehåller sig rätten att sammanställa den slutliga uttagningen av deltagare, att ange storleken på deltagaravgiften, att utfärda bestämmelser ang utrustning och klädsel samt att ansvara för all planering, organisation och genomförande av Minnesskidmarschen.

  Kommittén utgörs av:

  Klaus-Jürgen von Schmidt-Laussitz, Piteå
  Don Johnson, Aston/PA, USA
  Mats Drugge, Boden
  Mikael Rentzhog, Stockholm

  Krav

  För att delta i Minnesskidmarschen krävs ett genuint intresse för den Svenska frivilligkåren och rätt inställning till marschens innehåll och betydelse. Marschens tradition och egentliga innebörd är att hedra de skandinaviska finlandsfrivilliga samt de finska krigsveteranerna.

  Ett ytterligare krav är att fullfölja skidmarschen i dess helhet såtillvida ingen annan överenskommelse träffats vid anmälan om deltagandet.

  Klau-Jürgen von Schmidt-Laussitz
  klaus-jurgen@svenskafrivilliga.com


 • Denna hemsida stöds av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
  Copyright Nicolas von Schmidt-Laussitz